INORGÀNIQUES

QUÈ SÓN?

Les biomolècules inorgàniques es divideixen en Aigua i Sals Minerals

L’AIGUA

IMPORTÀNCIA

 • És important per la vida, ja que tota ella es desenvolupa en el medi aquós, a més, fins i tot els éssers no aquàtics tenen el medi intern aquós.
 • També hi ha que destacar que gran part de les reaccions químiques es desenvolupen en l’aigua.

ESTRUCTURA

 • Als orbitals de l’oxigen s’uneixen àtoms hidrogen els quals conjuntament formen un angle de 104.5º.
 • També presenten un caràcter dipolar, encara que la càrrega total sigui neutre (presenta el mateix nombre de protons que d’electrons).
 • S’estableixen enllaços dipol-dipol entre les molècules d’aigua, formant així Ponts d’Hidrogen.

PROPIETATS

 • TÈRMIQUES
  • A causa dels ponts d’hidrogen, l’aigua presenta elevats punts de fusió, vaporització i calor específic. Això li permet poder absorbir grans quantitats de calor augmentant poc la temperatura, es manté en estat líquid en un ampli rang de temperatures, i ajuda als éssers vius a eliminar la calor evaporant-la.
 • MOLT BON DISSOLVENT
  • És el líquid que més substàncies dissol.
  • Pot formar ponts d’hidrogen amb altres molècules polars.
  • Té una elevada constat capacitat dialèctrica, és a dir, té molta facilitat per rompre els enllaços iònics de les sals.
 • MECÀNIQUES
  • Posseeix elevada força de cohesió entre les seves molècules, degut els ponts d’hidrogen. Això permet que alguns éssers vius l’utilitzin com a esquelet hidroestàtic.
  • Té una elavada força d’adhesió, la qual també està relacionada amb els ponts d’hidrogen. Aquest fenòmen, juntament amb la cohesió, donen lloc a la capil·laritat.
 • ALTRES PROPIETATS
  • La seva temperatura varia d’una forma anòmela, i la seva densitat màxima es troba als 4ºC, el que permet que el gel floti.
  • un coeficient de dissociació baix, és a dir, el seu pH és troba molt proper a 7, el valor nèutre. A més, també té el mateix nombre d’H+ i d’OH.
  • També té una gran acció química, ja que participa en una gran quantitat de les reaccions metabòliques.

Si voleu aprendre o aclarir dubtes sobre les propietats de l’aigua, podeu fer clic aquí.

SALS MINERALS

Les sals minerals es classifiquen segons la seva solubilitat en aigua.

 • Insolubles en aigua:
  • Formen estructures sòlides que solen complir funcions de protecció i sustentació
   • Exemple: Les cloques dels crustacis i els mol·luscs.
 • Solubles en aigua:
  • Es troben dissociades en els seus ions corresponents
   • Cations, com ara, Na+, K+, etc.
   • Anions, com ara, fosfats, sulfats, etc.

FUNCIONS

 • Regulació dels fenòmens osmòtics
 • Regulació de l’equilibri àcid-base
 • Sistemes esmorteïdors
 • Contribueixen a l’estat elèctric de la cèl·lula
 • Modifiquen les propietats de l’aigua
 • Estabilitzen dissolucions col·loïdals
 • Intervenen en processos químics cel·lulars

Si teniu més dubtes o voleu saber-ne més, aquest video podria ser del vostre interés: